مرکز پخش نوار تیپ بوشهر

فروش عمده نوار تیپ در بوشهر

کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر توسط شرکت گاز شهرستان دیر از توابع استان بوشهر

به شکل کلات قابل استفاده در کلیه سیستم های آبیاری تولید اروپا محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   ذرت غلات محلول پاشی 1 5 1 کیلوگرم در هکتار کود بیومین 235    Biomin 235 مایع قابل حل در آب 4  لیتری ساخت آمریکا معرفی حاوی کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین قابل استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری محلول پاشی 4 لیتردر هکتار 2 1 لیتر در هزار لیتر آب   کود بیومین 446    Biomin 446 پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای بادانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود بیومین 464     Biomin 464 پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی ساخت آمریکا معرفی حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود وکوزیم مایع   Wokozim Liquid محرک رشد 0 5  لیتری ساخت هند معرفی دارای عصاره جلبک دریایی جهت افزایش مواد محرک رشد در اطراف ریشه حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر ذرت غلات استفاده بهتر گیاه از مواد غذائی و رطوبت موجود درخاک تقویت اولیه رشد بذور بهبود ریشه دهی ترکیبات عصاره جلبک دریایی مواد آلی پروتئین ها و محرک های رشد نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی 5 0 1 کیلو در هکتار کود نواتک سلوب 30 8 14     Novatec Solub  14 8 30 پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی امکان جذب حداکثری پتاس بالا فسفر و ازت وکاهش تنش محصول دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(  وعاری ازکلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر عملکرد بیشتر عدم آبشویی وآلودگی آب های زیرزمینی کمک به رشد بیشتر و داشتن محصولی بیشتر و بهتر هزینه درهکتارکمترنسبت به سایرکودهای NPK تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه نحوه مصرف مصرف خاکی کودآبیاری موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات مصرف خاکی کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 10 روز( 5 15  کیلوگرم در هکتار کود سنگرال 12 8 40       Sangral 12 8 40 پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی ذرت تأمین عناصر ریز مغذی پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا عاری از مواد آلاینده نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   ذرت غلات مصرف خاکی – کودآبیاری   5 15 کیلوگرم در هکتار 4 2  کیلوگرم در هکتار   کود نوتر یپلاس 30 5 15     Nutri plus15 5 30 پودر قابل حل در آب25 کیلو گرم اتحادیه اروپا معرفی کود تأمین کننده عناصر NPK دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول دارای منیزیم نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری محلول پاشی 5 15  کیلوگرم در هکتار 3 1  کیلوگرم در هکتار کود فسگارد  Phosgard مایع 1  لیتری ساخت آمریکا معرفی دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی درصد بالای فسفر و پتاسیم پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی تولید کشور آمریکا نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی کودآبیاری 3 لیتر در هکتار برای پیشگیری 3 1  لیتر در هکتار 5  لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف در مرحله اول و بروز بیماری( 5 لیتر در هکتار کود باسفولیرا کتیو      Basfoliar Aktiv مایع 1 لیتری ساخت آلمان معرفی کالای چند منظوره )کود و محرک رشد( تامین ازت فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه پیشگیری کننده بیماری های قارچی تولید اروپا از باکیفیت ترین مواد اولیه ذرت با عملکرد بیشتر دانه دارتر قدبلندتر افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای( موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات محلول پاشی کودآبیاری 3 5  لیتر در هکتار 10 5  کیلو در هکتار کود سولوپتاس Solupotasse پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی مقاوم کننده ذرت غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما افزایش زودرسی محصول استفاده از طریق نوار آبیاری اسیدی کردن خاک نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری آبیاری تحت فشار موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف ذرت غلات کودآبیاری 5 8  کیلو گرم در هکتار آبیاری تحت فشار 2 7  کیلو گرم در هکتار محلول پاشی 4 2  کیلو گرم در هزارلیتر آب کود کروز  Cruz پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت یونان معرفی علف کش سیستمیک و انتخابی از خانواده سولفونیل اوره جلوگیری از رشد علف هرز با ممانعت از تولید اسید آمینه و پروتئین علائم تاثیر ابتدا با توقف رشد علف هرز شروع و بعد از چند روز علائم زردی و سپس خشک شدن نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف نام محصول زمان مصرف میزان مصرف ذرت 2 تا 6 برگی ذرت و 2 تا 4 برگی علف هرز 2 لیتر در هکتار          

عملیات ساختمانی و محوطه سازی پروژه انبار مکانیزه ۴۰ هزار تنی شهرستان برازجان-استان بوشهر

دارای پتاسیم و نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به شکل کلات نحوه مصرف کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف پیاز سبزی وصیفی کودآبیاری (در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) محلول پاشی (در صورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار) 5 15 کیلو گرم در هکتار 2 4 کیلو گرم در هکتار نوتری پلاس 20 20 20 Nutri plus 20 20 20 پودر قابل حل در آب  25  کیلوگرمی اتحادیه اروپا معرفی کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر دارای عناصر ریز مغذی پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه بهبود کیفیت و کمیت محصول نحوه مصرف مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی مصرف خاکی – کودآبیاری محلول پاشی  5 15 کیلوگرم در هکتار 1 3 کیلوگرم در هکتار باسفولیرا کتیو Basfoliar Aktiv مایع 1 لیتری ساخت آلمان معرفی کالای چند منظوره )کود و محرک رشد( تامین ازت فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه پیشگیری کننده بیماری های قارچی تولید اروپا از باکیفیت ترین مواد اولیه ذرت با عملکرد بیشتر دانه دارتر قدبلندتر افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای( موارد مصرف ذرت غلات توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی کودآبیاری 3 5  لیتر در هکتار 10 5  کیلو در هکتار فسگارد Phosgard مایع 1  لیتری ساخت آمریکا معرفی دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی درصد بالای فسفر و پتاسیم پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی تولید کشور آمریکا نحوه مصرف محلول پاشی و کودآبیاری موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی کودآبیاری 3 لیتر در هکتار برای پیشگیری 3 1  لیتر در هکتار 5  لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف در مرحله اول و بروز بیماری( 5 لیتر در هکتار سولوپتاس  Solupotasse پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی ساخت بلژیک معرفی مقاوم کننده ذرت غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما افزایش زودرسی محصول استفاده از طریق نوار آبیاری اسیدی کردن خاک نحوه مصرف محلول پاشی کودآبیاری آبیاری تحت فشار موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی و صیفی کودآبیاری 8 15 کیلو گرم در هکتار آبیاری تحت فشار 7 12 کیلو گرم در هکتار محلول پاشی 3 4 کیلو گرم در هزارلیتر آب بیومین کلبر Biomin CalBor مایع 1 لیتری معرفی بهترین منبع تأمین هم زمان کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین و عنصر بُر زود رسی نسبی محصول افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور تر محصول بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه موارد مصرف پیاز سبزی وصیفی نحوه مصرف محلول پاشی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی محلول پاشی 0 5 – 1  لیتر در هکتار )درصورت نیاز تکرار 15 10 روز یک بار( بیومین کلسیم Biomin Calcium مایع 1 لیتری ساخت آمریکا معرفی بهترین و طبیعی ترین منبع تأمین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و تنش های محیطی محصول زودرس تر و خوش فرم تر با بازارپسندی بهتر تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه نحوه مصرف محلول پاشی موارد مصرف پیاز سبزی و صیفی توصیه مصرف   پیاز سبزی وصیفی آب آبیاری 2 5 کیلوگرم در هکتار نوتری پلاس ماگما Nutriplus® Magma پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی ساخت اسپانیا معرفی دارای عناصر آهن روی و منگنز می باشد که آهن آن به صورت EDDHMA کلات شده است

1857 مناقصه - اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر - اصلاحیه

 فرمینگ خط نوار آبیاری البرز ماشین جی سازنده ماشین آلات پلیمری قطعات و تجهیزات صنعتی فرمینگ خط نوار آبیاری Powered by Tags for Joomla اعضا 26محتوا 81بازدیدکنندگان 588040 ما 10 مهمان آنلاین داریم نام کاربری رمزعبور مرا بخاطر بسپار رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

محوطه سازی محل چاه،احداث جاده دسترسی به محل چاه ها،احداث سلو چاه(حوضچه)و محوطه بتنی پیرامون آن،احداث گودال آب و گل و ایزولاسیون آن،احداث گود

 فرمینگ خط نوار آبیاری قطره ای البرز ماشین جی سازنده ماشین آلات پلیمری قطعات و تجهیزات صنعتی فرمینگ خط نوار آبیاری قطره ای Powered by Tags for Joomla اعضا 26محتوا 81بازدیدکنندگان 588053 ما 15 مهمان آنلاین داریم نام کاربری رمزعبور مرا بخاطر بسپار رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

میزان هدررفت آب از شبکه آبرسانی بوشهر کاهش می‌یابد

خرید دستگاه نوار تیپ یاب فلزی و غیرفلزی. خرید نوار تیپ شاوه ادامه مطلب. استعلام نوار تیپ پلی اتیلن. خرید ، بارگیری و حمل نوار تیپ چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی در سایز 1000 میلیمتر و تحویل در انبار کارفرما. تهیه، بارگیری،حمل و باراندازی و تحویل نوار تیپ ها ی پلی اتیلن 80 PE و100PE با فشارکاری  و16 اتمسفردر سایزهای 20،50،63،75،110،90،125،160،200و250 به متراژ حدود 24000 مترمطابق با استاندارد های آب شرب.

ظرفیت آب آشامیدنی استان بوشهر افزایش یافت

توان انجام تعهدات و عمومی خرید ۱۵۰۰ متر نوار تیپ پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر ۱۰۰۰. میزبان های مسابقات ورزشی سال 95 شرکت خطوط نوار تیپ و مخابرات نفت ایران تعیین شد.... نشت یابی خطوط نوار تیپ هفت انتقال گاز. اجرای باقیمانده نوار تیپ کشی گاز غرفه ها و شبکه فشار قوی پایانه کالای استان تهران. لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلی PN=۱۰PE=۸۰.

خرید ۲۷۶۰ تن ماسه سیلیس شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

پروژه نوار تیپ گذاری پارک جنگلی شهید باهنر با برآورد 10 میلیارد ریال و تضمین 500 میلیون ریال --- احداث خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال. 9501 : عبور از تقاطع به روش casing , ccw و... --- 9504 : اجرای مخلوط ریزی به حجم حدود 61000 متر مکعب ---- 9508 : تکمیلی و رفع هواقص جاده های دسترسی خط تلمبه خانه --- 9509: اجرای جاده سرویس و خط نوار تیپ فولادی 1300 میلیمتر ---- 9510: رفع نقص و اجرای حوضچه های شیر خط لوله. م م/۰۲۲۸/۹۴ پروژه احداث ۳۰۲۱ متر خط نوار تیپ ۴ اینچ نفت از چاه موقعیت غرب ۰۳۰ شمال تا چند راهه شماره ۶ ن. کاسپین نوار تیپ سپاهان. ریشه یابی عیوب در تولید نوار تیپ های PVC.

اجرای دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی توسط شرکت گاز استان بوشهر

سومین گزارش تصویری از مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن. واگذاری اجرایی نوار تیپ گذاری پروژه شامل: 1- اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدودا 51000 متر روستاهای قلعه گل، به طول حدودا 51000 متر روستاهای قلعه گل، پیش حصار، شکال گوراب، نوگوراب و پلنگ گل شهرستان فومن با برآورد 9.708.890.519 ریال و تضمین 35.700.000 ریال --- 2- اجرای نوار تیپ گذاری به طول حدودا 37261 متر روستای رودکنار شهرستان رضوانشهر با برآورد 6.954.135.297 ریال و تضمین 27.400.000 ریال. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن در سایزهای مختلف. تهیه و اجرای خط انتقال با نوار تیپ لوله چدنی از چاه تا مخزن برای آبرسانی به مجتمع کمراب. خرید نوار تیپ فولادی.

کاهش هدررفت ومدیریت مصرف آب از مهم ترین اولویت های شرکت آبفار استان بوشهر می باشد.

شرکت گاز و نوار تیپ سپید افروز. خرید و حمل نوار تیپ و اتصالات grp500 میلیمتر با فشار اسمی pn16 به طول 1650 متر و فشار اسمی pn 10 به طول 3750 متر و sn=5000 به همراه مانشون و واشرهای مربوطه. تکمیل ابرسانی مجتمع شهید کسایی (فاز یک) و قسمتی از فاز 2 شهید کسایی شامل نوار تیپ گذاری و خط انتقال آب ، احداث ایستگاه پمپاژ ، حصار کشی و احداث مخزن یکصدمتر مکعبی (2 عدد) و سه عدد حوضچه فشار شکن. خرید لولبه ۱۱۰میلیمتری به مقدار ۱۲۰۰۰۰ متر و و نوار تیپ ۱۶۰ به مقدار ۲۰۱۸۰ متر. خرید نوار تیپ پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی متری به طول ۱۲۰ کیلومتر ولوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلبمتری به طول ۱۸۶.

نشت یابی بیش از 6600 کیلومتر از خطوط گازرسانی استان بوشهر

تامین نوار تیپ و آهن آلات مستعمل - مزایده عمومی شماره. تسطیح مسیر،رفع آبردگی و ساخت ابنیه فنی در مسیر خط نوار تیپ ۳۰ اینچ جنوب خراسان (حدفاصل کیلومترهای۳۰ تا ۱۱۷). لوله پلی اتیلن از نوع PE100 در سایزهای مختلف نوبت دوم. عمومی خرید 5900 متر نوار تیپ چدن داکتیل در اقطار 600 و 800 و 1200 میلیمتر همراه با واشر های مربوطه. 825 میلیارد تومان پلی اتیلن گرید پایپ پتروشیمی های ایران کجا رفت؟ دلیل واردات چه بود؟ گفت و گوی پپنا با بیوک صحاف امین نایب رییس انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن.

برگزاری جلسه کانون بازنشستگان صنعت آب وبرق استان بوشهر

اجرایی خطوط آب بین مخازن (شامل تهیه نوار تیپ و اتصالات). خرید 1500 متر نوار تیپ پلی اتیلن تک جداره فاضلابی قطر 1000 میلیمتر و اتصالات پلی اتیلن موردنیاز. 9500 : نوار تیپ گالوانیزه به قطر 2 الی 8 اینچ با تضمین 275 میلیون ریال --- 9508 : نوار تیپ یو پی وی سی جدار چاهی 14 اینچ با تضمین 400 میلیون ریال --- 9509 : نوار تیپ فولادی جدار چاهی 14 اینچ به ضخامت 6/35 با تضمین 200 میلیون ریال. بازگشایی پاکات (ج) نوار تیپ گذاری و نصب انشعاب 20 شهرداری سری اول.. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار برای نوار تیپ گذاری نصب و راه اند ازی تقلیل فشار.

800 حلقه چاه غیرمجاز در استان بوشهر تخریب می شود

خرید مقدار 120 متر نوار تیپ 20 اینچ بدون درج برای پروژه سرد سازی گاز ورودی. گزارش تصویری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن. تجدید حفظ و نگهداری و سرویس دهی خطوط نوار تیپ گاز و تاسیسات - نوبت دوم. اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدود ۹۶۵۰ متر مجتمع قاضیان (روستای دهبله). ،تابلوهای برق و نوار تیپ و اتصالات فلزی مورد نیاز بخش تاسیسات مکانیکی پروژه ۲۵۹ واحدی-مشهد.

مناقصه،روکش آسفالت محور سمل به چاهکوتاه,روکش آسفالت محور گناوه-محمد صلحی-استان بوشهر

اجرایی نوار تیپ گذاری قطعه دوم و بخشی از قطعه سوم به طول۶/۵ کیلومتروراه دسترسی خرید نوار تیپ واتصالات. خرید نوار تیپ های فولادی به قطر ۲۵۰۰ میلیمتر مورد نیاز طرح شبکه آبیاری خداآفرین. اصلاحیه نوار تیپ گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین.... اجرای بخشی از نوار تیپ گذاری شبکه آبرسانی دوگنبدان. خرید لوازم نوسازی انشعاب در 25 ردیف شامل: کنتور آب - شیر انشعاب - شیر فلکه گازی - شیر قطعات و وصول - شیر یکطرفه سایز - مغز گالوانیزه - نوار تیپ پنج لایه آب - بست مادگی - پایه شیر قطع و وصل - نوار تیپ محفظه - نوار خطر - نوار تلفون --- کمربندی پلی اتیلن.

مناقصه ترمیم نوارحفاری درسطح شهربراز جان مربوط به شرکت گاز استان بوشهر

اگر شوروی متلاشی و طالبان و صدام به دست امریکا نابود نمی شدند/ میزان صادرات نوار تیپ و شلنگ طی دوماه اول سال 95 + جدول کامل به تفکیک. شامل:پروژه نوار تیپ گذاری پارک جنگلی شهید باهنر,احداث خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب-شهر اراک-استان مرکزی. تعویض پوشش خط نوار تیپ ۸ اینچ گاز شیرین. واگذاری پروژه تهیه تجهیزات و اتحداث شبکه توزیع، خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار tbs، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور ساروجه و اقبال شهرستان شاهین دژ روستاهای ساروجه علیا ، ساروجه سفلی ، عقربلو ، غیب علی ریال قدیم، موشان دره ، مستان آباد ، خاتون آباد ، بیبی کندی ، داشکستن ، احمد آباد ، حاجی آباد ، قازانلو ، قره باغ علیا ، محمد آباد ، پاره سفلی، پاره علیا ، تیز خراب ، یوسفگند ، کران ، الی بالتا ، قزل قیه ؛ سفلی ، قزله قیه وسطی و قزل قیه علیا به شرح: شبکه توزیع با نوار تیپ های فولادی به قطر 6 اینج و طول تقریبی 12 متر - شبکه توزیع با نوار تیپ های پلی اتیلنی به قاطار 63 تا 225 میلیمتر - احداث ایستگاه تقلیل فشار 5000،60،250 t.b.s، احداث ایستگاه حفات کاتدی از نوع چاه آبی ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی. خرید نوار تیپ فولادی 2الی10 اینچ گرید B.

جذب بیش از22 هزار مشترک گاز در استان بوشهر طی سال 94

اجرای نوار تیپ گذاری فاضلاب مناطق 13 و 14 شهرداری به متراژ 10000 متر به اقطار 250 الی 600 میلیمتر به همراه 200 عدد آدم رو خطوط. بتن ریزی رویه Bound wall اطراف مخازن A,B,C,D و نوار تیپ گذاری پلی اتیلن جهت انتقال آب و مایعات. خرید نوار تیپ و اتصالات. بازگشایی پاکات ج نوار تیپ گذاری فاضلاب 5 شهرداری سری ششم. تقاضای شماره DP۹۴-۲۰۲۸۸۱۰۰۲۵-EL خرید نوار تیپ ۵۶ اینچ بطول ۱۵۰۰ متر.

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کارمند شرکت گاز استان بوشهر

13633 نوار تیپ گذاری آب در چهار. شرکت تعاونی نوار تیپ و اتصالات هما. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن آب به قطر 400 میلیمتر. خرید اقلام شامل: 950103: نوار تیپ پلی اتیلن 20، 25، 32، 50، 63، 90، 110، 160 و 2000 میلیمتر به مقداری 74500 متر با تضمین 290.000.000 ریال --- 950104: کنتور آب در قطرهای 1/2 و 1/1/2 اینچ به مقدار 10025 دستگاه با تضمین 355.000.000 ریال. تجدید خرید نوار تیپ چدنی - شماره 12/90.

1846 مناقصه - اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر- احداث دیوار هدایت آب

خرید خطوط نوار تیپ خط انتقال روستاهای شهرستانهای ارومیه و مهاباد. لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر قره ضیاالدین 3. واگذاری اجرای نوار تیپ گذاری دفع آب های سطحی با نوار تیپ پلی اتیلن سایز 500 میلیمتر خیابان احسان در کوی فرهنگیان یک در سطح سه. خرید نوار تیپ پلی اتیلن. خرید نوار تیپ واتصالات مورد نیاز برای پروژه های سطح استان ۱۰۵/۱۰۰.

واگذاری حجمی زمانی جایگاه شرکتی یک بوشهر

: ارزیابی توان انجام تعهدات و عمومی حفر و پمپاژ 2 حلقه چاه آب شرب با تامین نوار تیپ جدار به روش دورانی. تقاضای شماره ZTD-۹۰۲۳۷۹۴۹۰۷-TR/BO۱ خرید ۶۶۰۰۰متر نوار تیپ پلی اتیلن. بازگشایی پاکا (ج) نوار تیپ گذاری فاضلاب 2 شهرداری قطعه هشتم. پروژه آبرسانی القچین فشیان شامل تهیه و اجرای نوار تیپ پلی اتیلن با فشار 10 اتمسفر به قطرهای 125میلیمتر به طول 224 متر 160 میلیمتر به طول 680 متر 200 میلیمتر به طول 3578 متر تهیه و اجرای نوار تیپ گالوانیزه 6 اینچ به طول 567 متر - تهیه و اجرای نوار تیپ فولادی 3 اینچ جهت ساپورت به طول 650 متر احداث دو باب مخزن 500 متر مکعبی. مقدار 198090 کیلوگرم نوار تیپ پلی اتیلن با سایزها و فشار کاری مختلف جهت آبرسانی شرب.

1819مناقصه - اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر- احداث پروژه تجاری مسکن

خربد 2925 متر انواع نوار تیپ پلی اتیلن : 1- نوار تیپ پلی اتیلن PN8PE80 به قطر 250 میلیمتر با ضریب اطمینان 1825 به مقدار 1580 2- نوار تیپ پلی اتیلن PN8PE80 به قطر 400 میلیمیتر با ضریب اطمینان 1/25 به مقدار 1345. 21-1-95: خرید نوار تیپ چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار مختلف جهت مناطق: تیران - خوانسار - شاهین شهر - فلاورجان با تضمین 1.134.510.000 ریال --- 22-1-95: خرید نوار تیپ فولادی استاندارد پوشش دار به قطران 250 و 300 میلیمتر جهت 6 خوراسگان با تضمین 192.595.800 ریال. یک مرحله ای حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط نوار تیپ گاز و تاسیسات وابسته به آن در محدوده مرکز فرعی بهره برداری خطوط نوار تیپ گاز خانگیران. پیشنهادهای انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن برای های طرح دشت سیستان. اجرای نوار تیپ گذاری آب به منظور اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعاب آب در محدوده ی ناحیه سلیمانیه خود بطول تقریبی 6700 متر و به تعداد 1150 رشته انشعاب فرسوده.

بهره برداری و اتفاقات دشتی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

واگذاری انجام پوشش داخلی و خارجی 10000 متر نوار تیپ های بتنی قطر 2000 میلیمتر. خرید نوار تیپ های پلی اتیلن در اقطار 200 و 250 میلیمتر. خرید نوار تیپ پلی اتیلن براساس استاندارد isno۱۴۴۲۷-۲ جهت پروژه های چرمه ،پسوج،القار،شاخن،فندخت .... اجرایی نوار تیپ گذاری به طول حدودا ۱۶۴۵۰ متر به همراه احداث دو باب مخزن ۲۰ و ۵۰ متر مکعبی و بهسازی چشمه روستای لاسک. خرید بارگیری حمل وباراندازی نوار تیپ واتصالات فایبر گلاس )bi - axial مورد نیاز پروژه اصلاح قسمتی از خط ل.

انتخاب حراست شرکت گاز استان بوشهر به عنوان حراست برتر شرکت ملی گاز ایران

اجرای نوار تیپ گذاری و تأسیسات لازم (اجرای منهول و نصب دریچه). گزارشی از مجمع سالیانه انجمن تولیدکنندگان نوار تیپ و اتصالات پلی اتیلن + گزارش تصویری. خرید نوار تیپ پلی اتیلن دوجداره فاضلابی برای امورات آبفای مشکین شهر وکوثر. رفع حادثه نوار تیپ 100 خیابان کمال در یک. اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قطعه دو به متراژ کل نوار تیپ گذاری ۶۸۲۵ متر و احداث آدمرو به صورت بتنی و آ.

مناقصه،احداث بخشی از ساختمان پایگاه امدادی روستای زیارت شهرستان دشتستان پارت B-استان بوشهر

خرید 410 عدد بسته و کارتن نوار تیپ آزمایش، دورهام و درپوش فلزی زرد و بلیت یکبار مصرف جهت آزمایشگاه. خرید و تحویل نوار تیپ PVC-U پوش فیت با واشر اورینگی بصورت تک جزئی و دو جزئی به قطر315 میلیمتر با فشار کاری pn6 به طول 5500 متر. خرید مقدار 5 کیلومتر نوار تیپ پلی اتیلن فاضلابی کوپلر سر خود به همراه واشر. مهار حادثه نوار تیپ اصلی خیابان ابن سینا در یک. خرید 6000 متر نوار تیپ پلی اتیلن 110 م. م تک جداره pn10-pe80 --- خرید نوار تیپ پلی اتیلن در اقطار 160 - 200 و 250 م.م تک جداره PN10-PE100 به ترتیب 2400-2904 و 2508 متر.

احداث یک ایستگاه تقلیل فشار گاز-استان بوشهر

خرید نوار تیپ فولادی 16اینچ گرید B. فروش 4628 متر نوار تیپ 56 اینچ 5 (ن. اتصال نهایی 18 مقطع تعویضی خط نوار تیپ 14 اینچ تنگ فنی- پل باباحسین. تغییر مسیر نوار تیپ 150 بعلت احدات پله برقی روبروی مسجد الغفور در یک. فازهای 22و24 پارس جنوبی به خط نوار تیپ ششم سراسری متصل شد.

انجام تست های فنی بر روی خطوط گازرسانی در استان بوشهر

عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه و اصلاح مسیر(رفع آبردگی ها) در مسیر خط نوار تیپ انتقال گاز به کارخانه سیمان ا... آباد(محدوده شهرستان جغتای). تعویض پوشش خط نوار تیپ 40 اینچ سراسری اول از کیلومتر 1015 الی 1031. اتصال نوار تیپ آب خیابان وحید درآبفا 2. شرکت تولیدی نوار تیپ و اتصالات حمید. واگذاری تعمیر و نگهداری 8 مورد - آبرسانی 1 مورد - خرید نوار تیپ گالوانیزه.

بازدید رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت از شرکت گاز استان بوشهر

خرید 1700 متر نوار تیپ چدن داکتیل به قطر 300 میلیمتر. رفع حادثه نوار تیپ اصلی 200 خیابان شهید باهنر در 5. خرید نوار تیپ چدن داکتیل تایتون به قطر 500 میلی متر به طول 500 متر با 83 حلقه واشر لاستیکی تایتون سایز 500. بتن ریزی رویه Bound Wall اطراف مخازن A,B,C,D و نوار تیپ گذاری پلی اتیلن جهت انتقال آب و مایعات محوطه Pig. اصلاحیه خرید 2500 شاخه نوار تیپ پلی اتیلن دوجداره فاضلابی و 2500 عدد کوپلر مربوطه.